BISKUPSKA SINODA
Sinoda 2021. 2023. godine
Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje
Prijedlozi o pripremi sažetka za biskupije i biskupske konferencije
Pripremni dokument započinje riječima da je »Božja Crkva sazvana na Sinodu«
(br. 1). Nakon što je Sinoda otvorena u listopadu 2021. godine u Rimu, otvorena je i
diljem svijeta; u Sinodi smo. Sažeci koje priprema svaka biskupija/eparhija i
biskupska konferencija/skupština Crkava sui iuris sinodski su dokumenti. Stoga se
od svake biskupije i biskupske konferencije/skupštine Crkava sui iuris traži da
pažljivo pripremi završni prikaz u obliku sažetka.
Ovaj dokument, želeći odgovoriti na brojne upite o smjernicama u pripremi
sažetka koji će biti dan na uvid Generalnom tajništvu Biskupske sinode, naglašuje i
razlaže ono što je već sadržano u Pripremnom dokumentu (br. 31-32) i u Vademecumu
(Dodatak D). Dokument je prvenstveno namijenjen biskupskim
konferencijama/skupštinama Crkava sui iuris za izradu njihovih sažetaka, a može
biti od pomoći i voditeljima sinodskoga procesa unutar svake mjesne Crkve, na
razini pojedinih biskupija/eparhija
1
, župa, mjesnih zajednica, udruga i pokreta, te
drugih interesnih zajednica. Svaka zajednica pozvana je kreativno ga prilagoditi
vlastitom kontekstu.
1. Cilj sažetka
Što se tiče sažetka, Pripremni dokument naglašuje:
Sažetak koji će svaka partikularna Crkva izraditi na kraju ovog rada na slušanju i
razlučivanju, predstavljat će njezin doprinos putu sveopće Crkve. Kako bi
susljedne etape toga hoda tekle lakše i bile održivije, važno je umjeti sažeti plodove
molitve i razmišljanja na najviše deset stranica. Ako je potrebno da ih se bolje
kontekstualizira i objasni, mogu se priložiti drugi popratni ili dopunski tekstovi
(br. 32).
Cilj sažetka nije prikazati kronologiju etapa sinodskog procesa, kao ni
sastavljanje izvješća koje neselektivno navodi sve točke o kojima se razgovaralo
tijekom rada. Umjesto toga, kao vrhunac zajedničkoga duhovnog razlučivanja, cilj je
sažetka prikupljanje i prikaz plodova sinodskog procesa tako da on bude razumljiv
čak i onima koji u njemu nisu sudjelovali, te da pokaže kako je poziv Duha Svetoga
Crkvi shvaćen u kontekstu specifične mjesne stvarnosti.
1
Razvidno je da su u ove denominacije uključena i sva druga crkvena područja izjednačena s
biskupijama/eparhijama.
2. Struktura
Ovo može biti struktura za sažetak koji će biti napisan na najviše deset
stranica.
2.1. Uvod: ponovno čitanje sinodskog iskustva (1-2 stranice)
Navesti glavne etape i prijelomne točke, a posebice duhovnu dimenziju
prijeđenog puta (poteškoće, iznenađenja i sl.).
2.2. Tekst sažetka: prikaz prikupljenih priloga (6-7 stranica)
Ovaj dio sažetka naglašuje odgovor na temeljno pitanje sinodskoga procesa
(usp. Pripremni dokument, br. 26), uzimajući u obzir tematska pitanja (usp. Ibid., br. 30,
i Vademecum, br. 5.3) te glavne plodove razlučivanja provedenog tijekom sinodskoga
procesa.
2.3. Zaključci: sljedeći koraci (1-2 stranice)
Zaključak bi mogao naznačiti one korake koje treba poduzeti kao odgovor na
ono što je prepoznato kao poziv (ili pozivi) Duha Svetoga, posebno naglašavajući one
točke za koje se smatra da su važne za daljnje razlučivanje Crkve.
2.4. Prilozi
Ovdje može biti korisno dodati pregled konteksta specifične mjesne stvarnosti
s važnim činjenicama i statističkim podatcima, kao svojevrsnim temeljem na kojem se
može razvijati sadržaj sažetka. Također, ovdje se mogu uključiti i svjedočanstva,
navodi ili izlaganja sudionika koji čuvaju vlastitost njihova načina izražavanja i tako
omogućuju bolje razumijevanje iskustva na duhovnoj i emocionalnoj razini. U
svakom slučaju, prilozi, koji nisu obvezni, donose samo dodatne informacije. Osim
što bi sažetak trebao sadržavati sve bitne podatke o prijeđenom procesu i njegovim
plodovima, trebao bi sadržavati i podatke o doprinosu svake pojedine Crkve na
sinodskom putu sveopće Crkve.
3. Priprema
Neke od ovih točke mogu biti korisne u pripremi izrade sažetka.
3.1. Prikupljanje materijala
Potrebno je jasno ustvrditi kako će i u kojem vremenskom okviru prilozi biti
predstavljeni, organizirani i pohranjeni, a isto tako potrebno je i predvidjeti na koji
način će se upravljati velikom količinom dokumenata. Kvantitativni (npr. upitnici) ili
kvalitativni (npr. intervjui, usredotočene skupine, itd.) ili prilozi stručnjaka mogu biti
od pomoći u dopunjavaju doprinosa sinodskih skupina kao sadržaj razlučivanja.
3.2. Izbor radne skupine za pisanje sažetka
Iz sinodske perspektive, važno je da se izrada sažetka povjeri skupini u koju bi
bilo prikladno uključiti sinodski tim. Ostali članovi radne skupine mogu se birati
temeljem različitih uvjeta (dob, spol, poziv), zemljopisnog ili kulturnog podrijetla,
iskustva i/ili kompetencija na različitim područjima (teološke znanosti, humanističke
i društvene znanosti, uređivanje tekstova, itd.), s posebnim naglaskom na prisutnost
onih koji su sposobni čuti i razumjeti glas manjina, siromašnih i isključenih. Također,
bit će važno imati i jednu manju skupinu (dvije do tri osobe) koja je stručna u pisanju
tekstova i kojoj se može povjeriti pisanje sažetka.
3.3. Metoda rada
Nakon što se oformi radna skupina, potrebno je jasno odrediti tko će nadzirati
njezin rad i kako će se donositi odluke ako bude razilaženja. Ako je skupina velika,
onda bi moglo biti korisno osigurati malu ad hoc komisiju za rješavanje sporova.
Nadalje, potrebno je izabrati metodu kojom će skupina obaviti svoj zadatak,
naznačujući učinjene korake do konačnog teksta i očekivano vrijeme za njegovu
dostavu. Neki informatički alati (primjerice program za označavanje ključnih riječi ili
programi za razvrstavanje riječi) mogu pomoći u analizi prikupljenih materijala.
Međutim, oni ne mogu zamijeniti ponovno čitanje i sažetak u svjetlu vjere koja mora
biti u temelju razrade konačnoga teksta.
Biskupi su odgovorni za sinodski proces na različitim razinama (biskupijskoj,
nacionalnoj itd.). Stoga, čak i uz prijeko potrebnu uključenost skupine za izradu
sažetka, biskupi imaju odgovornost da usmjeravaju prikaz određujući način rada,
rasprave i odobravanja teksta.
4. Proces izrade
Temeljem metodologije koja se primjenjuje za skupštine biskupskih sinoda i
drugih sinodskih procesa, ovdje se predlažu određeni koraci s preporukom da se
prilagode mjesnim kulturama i kontekstima.
4.1. Čitanje prikupljenih materijala
Čitanje prikupljenih materijala trebalo bi se odvijati u ozračju molitve i
razlučivanja, imajući na umu kontekst i kulturu iz koje ti materijali potječu. Polazeći
od osobnog iskustva i stručnosti, oni koji sudjeluju u ovoj etapi neka pokušaju u
materijalima koje čitaju pronaći:
- Koji se zanimljivi, inovativni i prosvjetljujući elementi pojavljuju u odnosu na
temeljno pitanje sinodskoga procesa?
- Na koje se prepreke, poteškoće ili nedoumice ukazuje? Koji su uzroci
naznačeni?
Tijekom rada treba obratiti pozornost na:
- zajedničke težnje koje su predmet određenoga konsenzusa (koji ne mora
nužno biti jednoglasan);
- neusklađena stajališta i »neusklađene« ili marginalne glasove, koji ističu
razlike unutar Božjeg naroda; bitno je da ih se ne izgubi iz vida jer bi ih proces
razlučivanja mogao prepoznati kao proročke glasove koji ukazuju na ono što Duh
traži od Crkve.
4.2. Prepoznavanje ključnih točaka
Rad na čitanju prethodno opisanom metodom omogućit će prepoznavanje
određenoga broja ključnih točaka: skup intuicija i pitanja oko kojih se može grupirati
određen broj elemenata proizašlih iz čitanja, naglašavajući odnose koji ih povezuju.
Od svakog člana skupine za izradu sažetka može se tražiti da napiše kratko izvješće
u kojem će istaknuti ključne točke koje je prepoznao. Metoda duhovnog razgovora
može biti korisna u dijeljenju plodova individualnog rada i stvaranju konsenzusa.
4.3. Izrada teksta
Prepoznavanje ključnih točaka koje su se pojavile pomoći će u postavljanju
strukture teksta sažetka. Slijedi pisanje prvog nacrta, koji će se povjeriti skupini ljudi
iskusnijih u uređivačkom poslu, kako je naznačeno u br. 3.2. Taj će se nacrt
dorađivati zahvaljujući prilozima ostalih članova radne skupine dok se zajednički ne
dogovore da je bogatstvo prisutno u prikupljenim prilozima primjereno zastupljeno
u tekstu. Ovaj rad nema za cilj otklanjanje razlika ili umjetno usklađivanje vanjskih
glasova: sukobi, napetosti i teška pitanja mogu opravdano biti prisutna kako u
prikupljenim prilozima, tako i među članovima radne skupine. Sinodski pristup
nastojat će ustvrditi u kojem je smjeru moguće zajedno hodati razlučivanjem onoga
što se čini da dolazi od Boga. Ako to nije moguće, kako su se i očitovale, napetosti se
mogu naznačiti u sažetku. Konačno, može biti zanimljivo očuvati osobitosti ili
smislene izričaje doslovnim navodima sudionika u sinodskom procesu ili pak iz
prikupljenih materijala.
4.4. Komentari i dopune
Nakon završetka rada skupine za izradu sažetka, dobro je pronaći
najprikladniji način da se tekst povjerljivo preda nekolicini osoba koje su sudjelovale
u sinodskom procesu, počevši od onih koji su za njega odgovorni, kako bi se
prikupile njihove povratne informacije i kako bi se mogao prilagoditi tekst tamo gdje
se to čini potrebnim. Biskupska konferencija/skupština Crkava sui iuris ili
biskupija/eparhija može se osjetiti pozvanom da živi ovu etapu vraćajući nacrt
sažetka Božjem narodu kako bi se čule njegove reakcije i prijedlozi. Ovo novo
savjetovanje moglo bi ojačati sažetak i postaviti temelje za njegovu kasniju provedbu.
Na kraju procesa bit će potrebna urednička revizija teksta i zbog poštivanja
ograničenja duljine sažetka.
4.5. Pregled procesa
U ovom trenutku može biti korisno odvojiti malo vremena za ponovno
molitveno čitanje cijeloga sinodskoga procesa (uključujući etapu izrade sažetka).
Plod ponovnoga čitanja može obogatiti uvodni dio sinteze (vidi 2.1.).
4.6. Potvrda i odobrenje
Prije slanja na sljedeću razinu (npr. od biskupijske/eparhijske na biskupsku
konferenciju/skupštinu Crkava sui iuris; od biskupske konferencije/skupštine
Crkava sui iuris na Generalno tajništvo Biskupske sinode), tekst će se morati potvrditi
i odobriti prema načinima koji su definirani na početku procesa (usp. br. 3.3.). Tko
god je odgovoran za konačno odobrenje, ima zadatak osigurati da odobren tekst
bude rezultat autentičnoga sinodskoga procesa te da poštuje sinodski proces koji se u
stvarnosti dogodio.
Za dodatne izvore i informacije o pripremi sažetaka, možete posjetiti službenu mrežnu
stranicu synod.va te mrežne stranice synodresources.org i prayforthesynod.va.